NENE HATUN HASTANESY

Yükleniyor...Lütfen Bekleyiniz...

Temel amacy insanymyza kaliteli sa?lyk hizmeti sunmak olan NENE HATUN HASTANESY 1998 yylynda Ystanbul'da kuruldu. Tüm bran?larda ba?aryyla hizmet vermekte olan hastanemize gösterilen ilgi, gelece?e yönelik çaly?malarymyzda bize ?evk ve ümit vermi?tir.

Hastanemizin kurulu?undaki amaç; Ystanbul'da tüm bran?larda ve özellikle Kadyn Hastalyklary ve Do?um alanynda hissedilen kaliteli ve güvenilir hizmet ihtiyacyny kar?ylamaktyr. Hastanemizde en yeni teknoloji ile donatylmy? her türlü ameliyatlaryn yapylabildigi be? modern ameliyathane, tüm personeli bayan iki do?umhane, en modern cihazlarla donatylmy? mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvary, Radyoloji ve Renkli Doppler Ultrason laboratuvarlary, tam donanymly eri?kin ve yeni do?an yo?un bakym üniteleri ile TÜP BEBEK (YVF) ünitemiz mevcuttur.

Bütün hasta odalarynda özel wc, du?, tv, telefon ve mini buzdolaby olan 85 yatak kapasiteli hastanemizde, insanymyza layyk oldu?u hizmeti en iyi ?ekilde vermek tek hedefimizdir.
Hastanemizde gündüz tüm bran?larda uzman hekim kadrosu ve gece, hafta sonu ve tatil günleri dahil 24 saat Dahiliye Uzmany, Bayan Kadyn Do?um Uzmany, Çocuk Hastalyklary Uzmany ve Di? Hekimi olan uzman Hekim kadrosu hizmet vermektedir.
Hastanemizin ula?ym kolayly?y, sa?lykta mükemmele ula?maya gayretli hizmet kalitesi ile Ystanbul' da önemli bir açy?y kapatmaya adaydyr. 
Tüm hastalarymyza acil ?ifalar dileriz.
                                                                                                                                                         BA?HEKYM DR.CEVAT ?ENGÜL

IVF - Tüp Bebek

 


Hastanemiz yeni ve geli?en yüzüyle en son teknoloji ile üretilen embriyoloji ve androloji laboratuar cihazlary ile donatylmy? Tüp Bebek Ünitesi (IVF) hasta kabulüne ba?lady.
Nene Hatun Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Direktörü Op. Dr. Aytu? Kolankaya ve ekibi infertil çiftlerin ihtiyacy olan tany ve tedavi yöntemlerinin ünite dahilinde günümüz teknoloji ve bilgi birikimini kullanarak gerçekle?tirmektedir. Uygulanan tany ve tedavi yöntemlerinin arasynda spermiogram, ovulasyon takibi, intrauterin inseminasyon (a?ylama), TESA ve TESE (azospermik olgularda testislerden sperm elde edilmesi), mikroenjeksiyon, embriyo dondurma, endoskopik cerrahi i?lemler (laparoskopik operasyonlar ve histeroskopik giri?imler) bulunmaktadyr.


YNFERTYLYTE NEDYR?

Bir çiftin belirli bir süre korunmasyz ili?ki yapty?y halde hamile kalamama durumudur. Bu süre 35 ya? altynda 1 yyl, 35 ya? üstünde 6 aydyr. Günümüzde çiftlerin %15'inde infertilite sorunu bulundu?u kabul edilmektedir.

Ynfertil çiftlerin yapylan muayene ve tetkiklerinde kadyn, erkek yada her ikisinde de sorun bulunabilir. Ynfertil çiftlerin yakla?yk %20'sinde tüm tetkikler normal bulunabilir ve bu duruma açyklanamayan infertilite denir.

Ynfertil çiftlerin tedavisinde öncelikle soruna yönelik yakla?ymlar, sorunun tesbit edilemedi?i durumlarda ise yardymcy üreme teknikleri kullanylyr.

KADINLARDA YNFERTYLYTE NEDENLERY
Yumurtalyklardan kaynaklanan problemler
Normal ko?ullarda her öncü yumurtalardan biri geli?ip büyüyerek çatlar ve yumurtlama (ovulasyon ) olu?ur. Yumurtlamanyn olmamasy adet düzensizlikleri ve infertilitenin en önemli nedenlerindendir. Adet görüldü?ü halde yumurtlama olmayabilir. Polikistik yumurtalyk sendromu ve endometriozis gibi hastalyklar yumurtlamayy bozabilir. Beyinden salgylanan prolaktin ve TSH hormonlaryndaki düzensizlikler de yumurtlamanyn bozulmasyna neden olur. Yumurtlamanyn olmady?y saptanyrsa öncelikle yumurtlamayy uyarycy ilaçlar kullanylyr ve bu tedavi sonucunda %80 kadynda yumurtlama gerçekle?tirilebilir.

Tüplere ait problemler
Yakla?yk infertilite nedenlerinin %35’ini olu?turur. Daha önce geçirilmi? üreme organy enfeksiyonlary, tüberküloz, batyn içi operasyonlar (dy? gebelik, sezaryen, apendisit op vb) tüplerin etrafynda ve içinde yapy?yklyklara neden olarak tüplerin fonksiyonunun bozulmasyna neden olabilir. Tüplerin açykly?y HSG denen radyolojik yöntemle saptanabilir. Bu yöntem bir tany metodu olmasyna ra?men bazen radyoopak maddenin basynçla geçi?i sonrasy mukus tykaçlary açylabilir ve kendili?inden gebelikler olu?abilir. Yleri derecede hasara u?ramy? tüplerde gebelik ?ansy oldukça az olup bu durumda uygun tedavi tüp bebek yöntemidir.
Rahim kaynakly problemler
Rahimin yapysal problemleri do?u?tan ya da sonradan geli?en problemler olabilir. Embriyonun tutunup geli?mesini sürdürebilmesi için endometrium denen rahim zarynyn uygun olmasy yeterli kalynlykta olmasy gerekir. Polip, myom, rahimiçi yapy?yklylar gibi durumlar embriyonun yerle?mesini engellerler. Rahim içi problemleri en iyi histeroskopi denen yöntemle tanynyp tedavi edilebilir.
Rahim a?zy problemleri
Rahim a?zy salgysynda, sperm yüzeyinde, seminal syvyda ya da bu sayylan yapylaryn hepsinde spermleri öldüren ya da hareketsiz kylan salgylar(antikorlar) bulunabilir. Bu durumda en basit tedavi a?ylama olarak adlandyrylan yykanmy?, hazyrlanmy?, yo?unla?tyrylmy? spermlerin do?rudan rahim içine verilmesidir. 35 ya? altynda 4 kez, 35 ya? üzerinde 2 a?ylama uygulandy?y halde gebelik elde edilemiyorsa tüp bebek ve mikroenjeksiyon gibi yöntemlere geçmek gerekir.
Karyn zaryny ilgilendiren problemler
Enfeksiyon, geçirilmi? operasyon ve endometriozis karyn zarynda yapy?yklyk olu?turabilir ve yumurtanyn tüpler tarafyndan tutulmasyny bozabilir. Laparoskopi denen endoskopik yöntemle bu yapy?yklyklaryn hem tanysy hem de tedavisi yapylabilir.
Açyklanamayan infertilite
Yapylan tüm testlere ra?men infertilite sebebinin belirlenemedi?i durumlardyr. Bu durumda yumurtlamayy uyarycy tedaviler ve a?ylama uygulanabilir fakat ba?ary ?ansy dü?üktür.
Ya? faktörü
Gebelik için en uygun ya? 20-30 ya?lary arasydyr. Normal ko?ullarda korunmayan çiftin 1 yyl sonunda hamile kalma ?ansy %80, 2. yylda %10, 3. yylda %1,2, 4.yylda %0,6 dyr. Kadyn ya?y ilerledikçe hamile kalma ihtimali azalyr. Özellikle 40 ya?yndan sonra hamilelik ?ansy ileri derecede azalyr. Adetler düzenli olsa bile hamilelik ihtimali %10’un altyna iner.Bunda yumurtalyk kapasitesinin azalmasy, yumurta kalitesinin azalmasy ve endometriumun embriyoyu tutucu özelliklerinin azalmasy etkendir. Gebelik olu?tu?unda da ileri anne ya?yna ba?ly olarak kromozom anomalileri ve dü?ük riski artar.ERKEKTE YNFERTYLYTE NEDENLERY
Hormonal kaynakly
Sperm üretimini beyinden salgylanan FSH, LH adly hormonlar uyaryr. Bu hormonlaryn düzensiz salgylanmasy sperm üretimini olumsuz etkiler.
Ynmemi? testis
Anne karnyndayken karyn içinde bulunan testisler do?uma yakyn dönemde skrotum denen torbalar iner. Bunun nedeni sperm yapymynyn vücut ysysyndan 4 derece dü?ük oldu?u ortamda gerçekle?mesidir. Do?um sonrasy erkek bebekte 1 yyl içinde testiler skrotuma inmediyse ileriki dönemlerde sperm yapymynyn olumsuz etkilenmemesi için cerrahi müdahale ile indirilmesi gerekir. Yndirilmedi?i takdirde infertilite yanynda testis kanserine bile neden olabilir.
Varikosel
Testisi besleyen damarlaryn geni?lemesine varikosel ady verilir. Erkeklerin yakla?yk %15’inde görülür. Kan akymyndaki yava?lamanyn testis ysysynda arty?a nadiren hormonlarda da de?i?iklik yaparak infertiliteye neden olabilece?i dü?ünülüyor. Fakat her varikoseli olan erke?in infertil olaca?y anlamyna gelemez. Daha önce partnerini gebe byrakmy? erkeklerin %20 sinde varikosel tespit edilmi?tir.
Varikosel sol tarafta daha syk görülür. Tanysy ultrasonografi ve muayene ile konulur. Cerrahi tedavi infertilite ba?ka bir sebebinin bulunamady?y veya a?ryya neden oldu?u durumlarda önerilir.
Enfeksiyon
Üreme organlarynda kabakulak, bel so?uklu?u (gonore), tüberküloz ve klamidya gibi enfeksiyonlar üreme kanallarynda tykanmaya hatta sperm üretiminde bozulmaya neden olabilir. Cinsel yolla bula?an hastalyklar özellikle sperm kalitesini olumsuz etkiledi?inden erken tany ve tedavi önemlidir.
Testis Tümörleri
Testis tümörlerinin rayoterapi ve kemoterapi ile tedavisi sonrasy sperm de?erleri önemli oranda etkilenir. Bu gibi durumlarda tedavi öncesi spermin dondurularak saklanmasy uygun bir yöntemdir.
Testis Travmalary
Testis bölgesine olan yaralanma ve kazalar infertilite nedeni olabilir.
Genetik faktörler
Klineferter sendromu ve kistik fibrozis gibi genetik hastalyklar infertilite nedeni olabilir.
Sistemik Hastalyklar
Karaci?er böbrek hastalyklarynda hormonlaryn dengesizli?ine ba?ly olarak sperm yapymy etkilenebilir. Diyabet ( ?eker hastaly?y), hipertansiyon( yüksek tansiyon) infertilite nedeni olabilir. Sinir sistemine ait bozukluklar ereksiyon (sertle?me), ejakülasyon (bo?alma) problemlerine yol açarak infertilite ile sonuçlanabilir.
ERKEK YNFERTYLYTESYNDE UYGULANAN TESTLER
En önemli test mastürbasyonla ele edilen ejakulatyn incelenmesidir.
Spermiogram yapylyrken dikkat edilmesi gereken noktalar:
Ejakulat (meni) 3-5 günlük cinsel perhizi takiben verilmelidir.
Ejakulat tüp bebek merkezi tarafyndan verilen steril kaba alynmalydyr.
Mastürbasyon yapylyrken sperme zararly olabilecek tükürük, sabun ya da kayganla?tyrycy kullanylmamalydyr.
Ejakülat tercihen tüp bebek merkezinde ya da 60 dakika içinde merkeze ula?tyrylabilecek ?ekilde verilmelidir.
Erkek infertilitesinden bahsedebilmek için en az 2 ay ara ile yapylmy? 2 ya da 3 tetkikin olmasy gerekir.
Spermiogram de?erlendirilirken, sayy, hareketlilik ve morfoloji dikkate alynyr. Sperm sayysynyn 20 milyonun, hareketlili?in %30’un altynda olmasy ve morfolojinin %5 den az normal olmasy anormal kabul edilir. Spermin dölleme fonksiyonunu etkileyen en önemli parametrenin morfoloji oldu?u kabul edilir.
Spermiyogramda anormallik veya fizik muayenede bir sorun oldu?u zaman testesteron,FSH, LH hormonlary sorunun testis kaynakly olup olmady?y konusunda uyarycy olur.
Spermiogramda hiç sperm hücresi bulunmamasy durumuna azospermi denir. Azospermide sperm hücresi ya hiç üretilmiyordur ya da testiste sperm ta?yyan kanallarda tykanykly?yna ba?ly olarak ejakulatta hiç sperm görülemiyordur. Bu durumda cerrahi yollarla sperm elde etmek gerekir. Bu yöntemler PESA, MESA, TESA, TESE’dir. Hangi hastaya hangi yöntemin uygun oldu?una üroloji uzmany karar verir, karar do?rultusunda embriyoloji laboratuary ile koordineli olarak i?lem gerçekle?tirilir. Bütün bu i?lemler lokal anestezi altynda gerçekle?tirilebilir.
PESA (Percutan Sperm Aspirasyonu)
Hastanyn testisleri uyu?turulduktan sonra enjektör ile girilerek bir miktar testis dokusu çekilir, bu dokuda sperm ara?tyrylyr. E?er yeterli miktarda sperm gelirse i?leme son verilir. Bu i?lemin avantaj herhangi bir cerrahi i?lem yapmaksyzyn gerçekle?tirilmesi ve kolay tekrarlanabilir olmasy olup dezavantajy yeterli sperm gelmemesi ve çevre dokulara zarar verebilmesidir.
MESA (Mikro Epididimal Sperm Aspirasyonu)
Testislerde üretilen spermi dy?ary ta?yyan kanallaryn (epididim) tykanyla?y ve yoklu?unda uygulanyr. Testisler ince bir kesi ile açylyr epididime ula?ylyr. ?i?mi? bölgeden i?ne aspirasyonu yapylyp laboratuara ula?tyrylyp sayym yapylyr. E?er bulunan sperm sayysy yeterli ise i?lem son verilir kesi bölgesi onarylyr.
TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu )
Testisler bir kesi yardymy ile çevre dokulardan ayrylarak dy?ary çykarylyr ve testis dokusuna i?ne ile girilerek doku aspire edilir. Laboratuarda yeterli sperm bulunursa i?leme son verilir.
TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)
Bu yöntem testislerde sperm üretimi çok az oldu?u durumlarda uygulanyr. Lokal anestezi ile testisler açylyr ve çok küçük parçalar alynarak embriyoloji laboratuaryna iletilir. Spermler mikroskop yardymyyla testis dokusundan ayry?tyrylarak daha sonra kullanylmak üzere saklanyr.


YNFERTYLYTE TEDAVYSYNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

A?ylama (Yntrauterin inseminasyon- IUI)

Bu yöntemle önce ilaçlarla yumurtalyklar uyarylyr. Follikül ady verilen yumurta keselerinin boyutu belli büyüklü?e ula?ynca çatlama i?nesi uygulanyr. Çatlatma i?nesinden belli zaman sonra androloji laboratuarynda hazyrlanan, yo?unlu?u arttyrylan sperm örne?i jinekolojik muayene pozisyonunda ince bir kanül yardymyyla do?rudan rahim içine verilir.


Tüp Bebek (Invitro fertilizasyon -IVF)

A?ylamada oldu?u gibi belli ilaçlarla yumurtalyklar uyarylarak bu kez çok sayyda yumurta geli?imi sa?lanmaya çaly?ylyr. Yumurtalar çatlamadan önce hafif bir anestezi altynda ultrason yardymyyla folliküller içindeki yumurtalar toplanyr. Laboratuar ortamynda her yumurtanyn etrafyna 50.000-100.000 arasynda sperm konularak döllenmenin olu?masy beklenir. Döllenme olu?tu?unda bölünmeler takip edilir ve en iyi 3 embriyo jinekolojik muayene pozisyonunda ultrason e?li?inde rahim içine transfer edilir.

Mikroenjeksiyon (Yntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu-ICSI)

Döllenme a?amasyna kadar tüm basamaklar tüp bebek uygulamasynda oldu?u gibidir. Bu yöntemde farkly olarak toplanan her bir yumurta içine sperm mikroskop yardymyyla yerle?tirilir. Bu yöntemle çok az sayyda spermi olan ki?ilere bile tüp bebek i?lemi uygulanmy? olur. Elde edilen embriyolardan en iyi 3 tanesi rahim içine yerle?tirilir.

Embriyo Dondurma (Cryopreservation)

Tüp bebek ve mikroenjeksiyon yöntemleriyle elde edilen embriyolaryn transfer sonrasynda kalanlary özel yöntemlerle dondurularak saklanabilir. Bu sayede gebeli?in olu?mady?y ya da olu?sa bile daha sonra tekrar gebelik isteyen ki?ilerde yumurta uyarycy ilaçlar kullanylmaksyzyn ve yumurta toplama i?lemleri yapylamaksyzyn yeni denemeler yapylabilir.


Embriyo Tra?lama (Asisted Hatching)

Olu?an embriyolaryn duvarynyn mikroskop altynda inceltilmesi i?lemidir. Bu yöntemle embriyolaryn rahim duvaryna tutunmasynyn daha kolayla?ty?y dü?ünülmektedir. Yleri ya?lardaki hastalarda, kalyn duvarly embriyolarda ve tekrarlayan IVF ba?arysyzlyklary olanlarda kullanylyr.

Testiküler Sperm Aspirasyonu (TESA)

Menide sperm bulunmady?y durumlarda ya sperm üretiminin olmady?y ya da sperm kanallarynyn tykaly veya geli?memi? oldu?u dü?ünülür. Kanallaryn geli?memi? ya da tykaly oldu?u durumda testislerden syvy çekilip sperm hücresi bulunup bulunmady?y ara?tyrylyr. Bu yöntemle elde edilen spermler mikroenjeksiyon yönteminde kullanylarak gebelik elde edilmeye çaly?ylyr.

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE)

TESA yönteminden sonuç alynmady?ynda veya sperm üretiminin çok az oldu?u durumlarda testislerde cerrahi müdahale ile parça alynmasy yöntemidir. Bu ?ekilde elde edilen spermler ICSI yönteminde kullanylyr.


YNFERTYLYTE TEDAVYSY NASIL UYGULANIR


Ön Görü?me

Bu görü?mede tüp bebek doktorunuz daha önceden yapylmy? tüm tetkikleri ve tybbi öykünüzü inceleyerek sizin için uygun tedavi yöntemleri kararla?tyrylyr. Gerekti?inde ilave tetkikler istenebilir. Bütün incelemeler sonucunda tüp bebek gereklili?ine sizinle beraber karar verilir.

Tedaviye Hazyrlyk

Tüp bebek karary verilen hasta tüp bebek doktoru tarafyndan muayene edilir, ultrason yapylyr. Sperm analizi, hormon testleri ve rahim filmi gibi testler gerekli görüldü?ü durumlarda tamamlanyr. Bu hazyrlyklar bir adet döneminde tamamlanyp bir sonraki adet döneminde tedaviye ba?lanyr.Tedavi A?amalary

Adetin ilk günü hasta tarafyndan merkez aranarak adetin 2. ya da 3. günü için randevu alynyr. Bu muayenede rahim ve yumurtalyklar de?erlendirilip tedaviye engel bir durum olup olmady?y ara?tyrylyr. Hastaya tüp bebek hem?iresi tarafyndan kullanaca?y ilaçlar ve kullanma ?ekilleri ayryntyly olarak anlatylyp ö?retilir. Yeni geli?tirilen ilaçlar sayesinde tedavi süresince hasta kendi enjeksiyonlaryny kendisi ya da yakyny evde bir sa?lyk personeline ihtiyaç duymaksyzyn uygulayabilir.
Hasta uygun aralyklarla kontrole ça?rylyr. Toplam yakla?yk 4-6 kontrolle folliküller toplanacak büyüklü?e gelir.
Zamany geldi?inde çatlatma i?nesi yapylarak yumurtalar çatlamadan anestezi altynda ultrason kylavuzlu?unda tüm follikül syvylary çekilerek yumurtalar toplanyr.
Ayny gün erkekten sperm alynarak mikroenjeksiyonlar yapylyr.
Embriyolaryn döllenmesi ve bölünmesi takip edilerek 2.-3. veya 5. gün transfer yapylyr. yumurta sayysy çok az olanlarda ya da döllenme olmayanlarda transfer yapylamayabilir. Tüm bu tedavi adet ba?langycyndan itibaren 14-16 günde tamamlanyr.
13 gün bekleme süresinde progesteron deste?i için vaginal jel kullanylyr. 13. günün sonunda kanda gebelik testi olarak bilinen beta HCG yapylyr.
Test pozitif bulunanlarda gebeli?in normal seyredip seyretmedi?ini anlamak için 2 gün sonra test yenilenir.
Gebelik elde edilemeyen hastalar 1 hafta sonra negatif görü?meye ça?rylarak hastanyn dosyasy tedavi ?ekli ve seyri incelenerek sonraki tedaviler için program yapylyr.


YARDIMCI ÜREME TEKNYKLERYNYN RYSKLERY

Tedavide kullanylan ilaçlar bazy ki?ilerde ba? a?rysy, gö?üslerde hassasiyet, yorgunluk, sycak basmasy, sinirlilik, bulanty gibi yan etkiler yapabilir.

Hastanyn tedaviye yanyt vermemesi ve ya yeterli sayyda follikül olu?mamasy gibi durumlarda tedavi iptal edilebilir.

Folliküllerin yeterli büyüklü?e ula?masyna ra?men yumurta toplama i?lemi syrasynda hiç yumurta elde edilemeyebilir.

Yumurta ve spermler normal olmasyna kar?yn döllenme olmayabilir.

Bazy ki?ilerde hiperstimulasyon olarak adlandyrylan bir tablo olu?abilir. Yumurtalyk ve karyn bölgesinde a?rylar ve karynda syvy birikmesi olabilir. Tablonun ?iddetlendi?i durumda nefes darly?y geli?ebilir. Hiperstimülasyon genel bakym prensipleriyle zaman içinde iyile?ir. Gebelik olu?tu?unda tablonun düzelmesi gecikebilir.

Ço?ul gebelik normal gebeliklere göre daha syk görülür. Bunun nedeni 3 ya da 4 embriyo transfer edilmesidir. Embriyolardan 3 'ünün tuttu?u durumlarda 9-11. haftalarda i?ne ile gebelik keselerinden birine girilerek embriyo sayysy 2 'ye dü?ürülür.

Ba?arysyz tüp bebek denemelerinden sonraki dönemlerde adet düzensizlikleri görülebilir.

Yapylan çaly?malarda tüp bebek tedavisinden dolayy yumurtalyklaryn uyarylmasynyn daha sonra yumurtalyk kanseri riskini arttyrmamy? oldu?u gösterilmi?tir.

Tüp bebek uygulamalaryndan do?an bebeklerin do?al yolla olu?an bebeklerden anomali riski yönünden farkly olmady?y gösterilmi?tir.

Detayly bilgi almak için 0216 3976963 ve 3974373 numaraly telefonlardan randevu alabilirsiniz.


Firma Bilgileri
Firma Adı : NENE HATUN HASTANESY Yetkili Kişi: CEVAT SENGÜL
Adres: Fevzi Çakmak Mah. Cemal Gürsel Cad. No. 138 Üstkaynarca/Pendik/Istanbul
Telefon: 0216 397 59 00 / Fax: 0216 397 04 53
Web Adresi: http://www.nenehatunhastanesi.com E-mail: nenehatun@seriistanbul.com
Firmaya Mesaj Gönderin

Gelen mesajları okuyabilmek için lütfen üye girişi yapın
Firma Sahipleri üyelik bilgilerinizi bilmiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz...

   İsim ve Soyisim :(*)
   E-mail :(*)
   Mesaj :(*)

Gönderilen Mesajlar

Mesajların detaylarını görebilmek için lütfen üye girişi yapın...

ESLYHAN ULUPNAR
merhabalar r. ettim cevat ?engül beyin dikkatine öncelikle uzun zamandyr size ula?mak istedim fakat yardymcy olmadylar nasylsynyz e?er mesajym size ula?tyysa sizden ricam sizde daha önce göerv yapan erkek di? dr ula?abilecegim tel daha öce sümeyra hatunda görev yapyyordu ilginize iyi çaly?malar
17.04.2012 15:42:34
funda toksöz
meraba,ben pendik kaynarca nenehatun hastanesinde tüp bebek tedavisi yaptyrmak istiyorum.hastanenizdeki bu üniteyle ilgili olan doktorlaryn isimlerini ve mesleklerindeki kariyer statüleriyle ilgili bilgi almak istiyorum.?imdiden ilginize te?ekkürler,beni aydynlatyrsanyz çok sevinirim.iyi günler
06.02.2012 13:16:57
funda toksöz
meraba,ben nenehatun hastanesinde tüp bebek tedavisi yaptyrmak istiyorum.hastanenizdeki bu üniteyle ilgili olan doktorlaryn isimlerini ve mesleklerindeki kariyer statüleriyle ilgili bilgi almak istiyorum.?imdiden ilginize te?ekkürler,beni aydynlatyrsanyz çok sevinirim.iyi günler
06.02.2012 13:16:33
volkancakyr
medicine hospital hastanesi gercek tende cyk güzel ve ba?aryly bir hastane ba?hekim atakan öskan türkiyede ennadir bircerah kimseyi inciltmeden ameliyat yapyyor ben tortikolis ameliyatyny orda yaptym icin degil gercek tende ohastaneyi sevdim tüm arkada? larymy oraya yönlen diriyorum
11.09.2010 02:19:20