YSTANBUL 2010 KÜLTÜR BA?KENTY

17.01.2010 07:55:33

 

 

Avrupa Kültür Ba?kenti kavramy ilk kez, 1980’lerde ortaya çykmy?tyr.

Dönemin Yunanistan Kültür Bakany Melina Mercouri’nin önerisinin Avrupa Birli?i Bakanlar Konseyi tarafyndan benimsenmesiyle Avrupa kültürüne de?er katan, Avrupa’ya katky sa?layan kentlere verilmeye ba?lanan bu unvana ilk kez 1985’te Atina sahip olmu?tur.

Bu unvan, 1985-2000 yyllary arasynda AB’ye üye ülkelerin kentlerinden birine verilmi?tir. 2000 yylyna gelindi?inde ise, yeni bin yyl nedeniyle, Avrupa Kültür Ba?kenti unvany hem ayny yylda birden fazla kente, hem de AB adayy olan ülkelerin kentlerine verilmeye ba?lanmy?tyr.

Avrupa Kültür Ba?kenti Projesi Tarihinde Bir Ylk...

Ystanbul’un, Avrupa Kültür Ba?kenti yolculu?u da, yeni bin yyl nedeniyle, AB adayy olan ülkelerin kentlerine Avrupa Kültür Ba?kenti unvany verilme kararyyla birlikte ba?lamy?tyr.

1999 yylynda, Avrupa Birli?i, Avrupa Kültür Ba?kenti projesini AB’nin tam üyesi olmayan ülkeleri de kapsayacak ?ekilde geni?letme karary almasynyn ardyndan, konuyla ilgilenen bir grup sivil toplum gönüllüsü 7 Temmuz 2000 tarihinde bir toplanty düzenleyerek, Ystanbul’un Avrupa Kültür Ba?kenti adayy olmasy için gerekli adymlary atacak Giri?im Grubu’nu kurmu?tur.

Bugüne kadar Avrupa Kültür Ba?kenti programyna katylan kentlerin arasynda her zaman ya yerel, ya da ulusal bir yönetim bulunmu?tur. Ystanbul ise, ileride Avrupa Kültür Ba?kenti seçilmesinde de önemli bir kriter sa?layacak olan bu sivil toplum hareketiyle, bir ilki gerçekle?tirmi? olmu?tur.

Giri?im Grubu, Ystanbul’un Avrupa Kültür Ba?kenti olmasy için yerel ve merkezi yönetimin deste?ini aldyktan sonra, üniversiteler ve di?er sivil toplum örgütleriyle de temaslar kurmu?tur.

Avrupa Birli?i ve ba?ly organlary ile ileti?ime geçilmi?; geçmi? yyllarda Avrupa Kültür Ba?kenti olmu? kentlere ziyaretler düzenlenmi?tir. Ystanbul’un, 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti Olmasy 2005 yylynyn Mart ayynda, Ba?bakan Sayyn Recep Tayyip Erdo?an, yayynlady?y genelgeyle Giri?im Grubu’na destek vermi? ve tüm kamu kurumlaryny ve sivil toplum kurulu?laryny, süreci desteklemeye davet etmi?tir. Böylece Giri?im Grubu, kamu deste?ini de alarak, ancak sivil katylym ruhunu kaybetmeden yoluna devam etmi?tir.

13 Aralyk 2005 günü, Dany?ma Kurulu Ba?kany, Ystanbul Valisi, Ystanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kany, Yürütme Kurulu Ba?kany ve sivil toplum temsilcilerinden olu?an bir heyet, ba?vuru dosyasyny Avrupa Komisyonu E?itim ve Kültür Genel Müdürü’ne teslim etmi?tir.

14 Mart 2006 günü, Avrupa’da kültür ve sanat alanynda uzman yedi ki?iden olu?an seçici kurulun önünde ba?aryly bir sunum gerçekle?tirilmi?tir. Kurul, 11 Nisan 2006’da, heyecanla beklenen karary açyklamy?tyr. Ystanbul, Macaristan’yn Peç ve Almanya’nyn Essen kentleriyle birlikte 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti olmaya hazyr bulunmu?tur.

Uluslararasy seçici kurulun ba?kany, ünlü Yngiliz kültür adamy Sir Jeremy Isaacs, basyn toplantysynda, jürinin kararyny ?öyle açyklamy?tyr: (Ystanbul’un) önerisinin hazyrlany?ynda görülen, hem a?a?ydan yukary olan süreç hem de sivil toplumun etkin i?levi, kritik nitelikler olarak görülmü?tür.

13 Kasym 2006 günü Avrupa Parlamentosu’nun görü?ü ve Avrupa Birli?i Kültür Bakanlary Konseyi’nin onayyyla Ystanbul’un, 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti oldu?u ilan edilmi?tir.

Ystanbul neden Avrupa Kültür Ba?kenti seçildi?

Ystanbul, co?rafi konumu ve binlerce yyllyk kültürel mirasyyla, dünya metropolleri arasynda ayrycalykly bir konuma sahiptir. Genç ve dinamik nüfusu, yaratycy bir enerji olu?turarak, Türkiye’nin bir aynasy olan Ystanbul'u dünyanyn en dinamik kentlerinden biri haline getirmektedir. Ystanbul’da özellikle son yirmi yylda geli?en kültür bilinci, kültür ya?amyna da yansymaktadyr.

Ystanbul, her geçen gün, yalnyz Ystanbullular için de?il, tüm dünya için bir çekim alany, bir kültür ve sanat merkezi niteli?i kazanmaktadyr. 21. yüzyyl, kentlerin yüzyyly olacaktyr. Kentler; kimliklerini canlandyrarak, kültürlerini ileriye ta?yyarak ve birikimlerini payla?arak, küresel kültürü olu?turmaktadyr.

Kentliler, birbirlerini kültür payla?ymy aracyly?yyla daha iyi anlamakta ve daha iyi tanymaktadyr. Kültürün günlük ya?ama katylmasy ve toplumun her kesimine yayylmasy, giderek daha da büyük önem kazanmaktadyr.

Kentsel geli?im, kentlilik bilincinin özlenen düzeye ula?masy ve kültürel de?i?imle sa?lanmaktadyr. Bunun için, hem yönetimlerin, hem de sivil toplum kurulu?larynyn aktif olmalary; profesyonel bilgi ve deneyim kaynaklaryndan yararlanmalary gerekmektedir. Böylece, Avrupa Kültür Ba?kenti seçilen kentlerin, dünya kültürüne yaptyklary katkyyla dünya kültürü de zenginle?mektedir.

Ystanbul’un 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti olmasyyla Avrupa, Ystanbul’da kendi kültürünün köklerini ke?fedecek ve birbirini anlama yolunda önemli bir adym daha atacaktyr. Ystanbul’un ba?aryly bir Avrupa Kültür Ba?kenti olmasy, Ystanbullularyn bu projeyi benimsemeleri ve en geni? katylymla desteklemeleriyle gerçekle?ecektir.

Avrupa Kültür Ba?kenti'nin Ystanbul'a katkylary

Kültürlerin Ba?kenti Ystanbul Dünyanyn dört bir yanyndan ça?da? sanatçylaryn ya?amak için seçti?i, sadece Asya’yy ve Avrupa’yy de?il, Do?u’yu ve Baty’yy, eskiyi ve yeniyi, geleneksel ile moderni, tylsym ile bilgiyi, ihti?am ile tevazuyu, dogma ile pragmatizmi, evrensel ile yereli birle?tiren Ystanbul 2010’da Avrupa’nyn Kültür Ba?kenti olma onurunu ta?yyacaktyr.

Ystanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti, daha ?imdiden dünyanyn ilgiyle izledi?i bir kültür sanat merkezi olan Ystanbul’un tüm potansiyelinin ortaya çykaca?y, her kesimden Ystanbullunun katylaca?y, sahiplenece?i, kültür ve sanatyn tüm görkemiyle ya?anaca?y büyük bir katylym projesidir.

Bireyden sivil toplum kurulu?laryna, belediyelerden, devlet kurumlaryna kadar uzanan geni? bir aralykta, 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti co?kusunu ya?ayan Ystanbullularyn projeleri, Ystanbul 2010 Ajansy tarafyndan de?erlendirmeye alynmakta, finansal olarak desteklenmektedir.

Ystanbul’un farkly kesimlerinden insanlar, projenin çizgilerini olu?turan fikirler üretmektedir. Ystanbul 2010’un en önemli özelli?ini olu?turan katylymcy yapy, sadece Ystanbullularla da synyrlanmamaktadyr. Ystanbul, olanaklaryny ve ruhunu Avrupa’nyn ve dünyanyn tüm sanat ve kültür severlerine açmaktadyr. Ystanbul odakly olarak gerçekle?ecek pek çok uluslararasy ve Avrupaly proje, 2010 yyly ajandasyndaki yerlerini almaya hazyrlanmaktadyr.

Ystanbul’da 2010 Avrupa Kültür Sanat Ba?kenti ruhunu tam anlamyyla ya?atmak için yepyeni kültür sanat merkezleri yapylmaya, festivaller düzenlenmeye, evrensel kültürel mirasy canlandyrmak, ?ehrin kültür sanat altyapysyny en geni? katylymy sa?layacak biçimde güçlendirmek, kültür ve sanat eksenli devasa bir kentsel dönü?üm gerçekle?tirmek üzere ?imdiden pek çok projeye ba?lanmy?tyr.

Bu co?ku ve yaratycyly?yn getirdi?i muhte?em hareketlilik, 2010’da evrensel bir katylymla doruk noktasyna ula?acaktyr. Kültür ve sanatyn medeniyetleri birle?tiren gücü, 2010’da, Ystanbul’da, Avrupa’yla, tüm dünyayla birlikte dolu dolu ya?anacaktyr. Ystanbul’un e?siz kültürel mirasy ve yaratycy kültür kapasitesinin turizme yansytylmasy, yurtiçi ve yurtdy?ynda Ystanbul’a ili?kin var olan algylaryn güçlendirilmesi ve zenginle?tirilmesi, turizm açysyndan gerekli kentsel altyapynyn iyile?tirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi çaly?malary ile Ystanbul’un önemli bir kültür turizmi destinasyonu olmasyna da katkyda bulunulmasy hedeflenmektedir.

Ystanbul’un sadece tarihi birikimi ile de?il, kültür sanat etkinlikleri ile de uluslararasy arenada etkin tanytymyn yapylmasy sayesinde, gerçek bir kültürel deneyim ya?amak isteyen ziyaretçilerin Ystanbul’a yönlendirilmesi ve ziyaretçilerin kentteki ortalama kaly? sürelerinin uzatylmasy, hem Ystanbul’un tanytymyna katkyda bulunacak hem de çe?itli ticari faaliyet kollarynda daha fazla gelir elde edilmesini sa?layacaktyr.

Bu durumun sonucu olarak da Ystanbul, ekonomik anlamda turizm hareketlili?inden daha fazla yararlanabilecektir.

Ystanbul'un 2010 yylynda Avrupa Kültür Ba?kenti olmasynyn sa?lady?y katkylar:

• Ystanbul'un ady, 2006 yylyndan ba?layarak dünya kültür sanat gündeminin merkezine oturacak.

• Tarihi boyunca farkly kültürleri bir arada ya?atan Ystanbul, sahip oldu?u dünya kültür mirasyny tüm zenginli?iyle Avrupa’yla payla?acak.

• Ystanbul, kültür varlylarymyzyn korunaca?y ve ça?da? müzecilik anlayy?yyla sergilenece?i yeni müzeler kazanacak.

• Katylymcy bir yakla?ymla olu?turulacak kentsel dönü?üm projeleri bir yandan kentin çehresini de?i?tirecek, öte yandan kentlinin ya?am kalitesini yükseltecek. • Ystanbul yeni kültür mekanlaryna kavu?acak, kentin kültür altyapysy güçlendirilecek.

• Ystanbullular farkly sanat disiplinleriyle kucakla?acak, Ystanbullu gençler sanatsal yaratycylykla daha yakyn bir ili?ki kurma olana?y bulacak.

• Yleti?imden organizasyona, e?itimden tasaryma pek çok yeni i? sahalary açylacak, Avrupa’yla kültürel ili?kilerin geli?mesinin yany syra ekonomik ili?kiler de geli?ecek.

• Ystanbullu sanatçylar, yaratycylar uluslararasy alana açylacak.

• Uluslararasy projeler bir yandan Avrupa ülkelerine Türk kültürünü tanytacak, öte yandan Avrupaly ve Türk sanatçylar arasynda esin payla?ymyna olanak sa?layacak.

• Ystanbul, 2006 yylyndan ba?layarak, Avrupa ve dünyanyn dört bir yanyndan pek çok kültür sanat insanynyn yany syra pek çok seçkin medya temsilcisini de misafir edecek; bir dünya kültür ba?kenti olarak uluslararasy alanda ününü perçinleyecek.

• Ystanbul’un Avrupa Kültür Ba?kentli?i’nden en önemli kazanymy, yöneten ve yönetilenlerin Ystanbul için birbirlerine dayanarak, güvenerek, bilgi, birikim ve deneyimlerini payla?arak ortak refahlary için el ele çaly?yp üretecekleri yepyeni bir yöneti?im anlayy?yna kavu?malary olacak.

• Kentlilik bilinci geli?ecek, Ystanbullular kentlerinin sahip oldu?u de?erleri ke?federken böyle bir kentte ya?ama ?ansyna sahip olduklary için gurur duyacaklar.

Geçmi? Avrupa Kültür Ba?kentleri

2006 Patras - Yunanistan
2005 Cork - Yrlanda
2004 Genova - Ytalya, Lille - Fransa
2003 Graz - Avusturya
2002 Bruges - Belçika, Salamanca - Yspanya
2001 Porto - Portekiz, Rotterdam - Holanda
2000 Avignon - Fransa,
Bergen - Norveç,
Bologna - Ytalya,
Brüksel - Belçika,
Helsinki - Finlandiya,
Krakov - Polonya,
Reykjavik - Yzlanda,
Prag - Çek Cumhuriyeti,
Santiago de Compostela - Yspanya
1999 Weimar - Almanya
1998 Stockholm - Ysveç
1997 Selanik - Yunanistan
1996 Kopenhag - Danimarka
1995 Lüksemburg
1994 Lizbon - Portekiz
1993 Anvers - Belçika
1992 Madrid - Yspanya
1991 Dublin - Yrlanda
1990 Glasgow - Yskoçya
1989 Paris - Fransa
1988 Berlin - Almanya
1987 Amsterdam - Hollanda
1986 Floransa - Ytalya
1985 Atina - Yunanistan

www.istanbul2010.orgSayfayı Yenile      |    Yazdır      |      Geri Dön       |        Yukarı