PANORAMA BUTYK HOTEL

16.01.2010 01:29:01

Her?eyden uzak ama her yere yakyn!!!

BÜYÜKADA PANORAMA BUTYK HOTEL

Panorama Butik Hotel, e?siz deniz manzarasy ile Büyükada sahilinde, deniz otobüsü iskelesinin kar?ysynda, vapur ve motor iskelesine ise 100 metre mesafede bulunuyor.

Bol oksijeni, temiz havasy ve kolay ula?ymy ile Panorama Butik Hotel be? yyldyzly bir otelde bulabilece?iniz her türlü konforu size sunuyor.

Otelin gün y?y?yny tüm sycakly?yyla içeriye ta?yyan geni? pencereleri, ola?anüstü manzarasy ile bir göz ziyafeti, huzurun egemen oldu?u keyifli bir ortam sunuyor.

Ky? aylarynda limitsizce yanan ?ömine, ve zengin müzik koleksiyonu doyumsuz sohbetler için vazgeçilmez bir zemin hazyrlyyor.

Cafe Panorama günün her saatinde misafirlerine ne?eli ve huzurlu bir ada keyfi sunuyor.

Ak?am üstü günün yorgunlu?unu Marmara Denizi'nin e?siz mavisi ve muhte?em manzarasy ile Panorama Cafe veya Panorama Lounge'da atabilirsiniz.

Panorama Butik Hotel'i yaratyrken her?eyin en iyisini sunmaya özen gösterdik. Burada be? yyldyzly lüks bir otelin fonksiyonlaryny ve bir butik otelin sycakly?yny bulacaksynyz.

Ücretsiz açyk büfe kahvalty
Kablosuz hyzly Ynternet ba?lantysy (Panorama Cafe'de)
Ücretsiz günlük gazete
Genel alanlarda kapaly devre video güvenlik sistemi
24 saat resepsiyon
24 saat sycak /so?uk içecek servisi
Temizlik hizmeti
Çama?yr ve kuru temizleme hizmeti
Toplanty odasy
Bavullaryn otele transferi
Asansör
Do?algazly kesintisiz ysytma.
Tüm odalarda Klima

Özenle hazyrlanmy? konforlu odalarda bir evde bulabilece?iniz her türlü konfor sunulmaktadyr...

ODA ÖZELLYKLERY

Suit Oda (6 oda)
LCD televizyon
Minibar
Telefon
Klima (Bireysel ayarly ysytma ve so?utma)
Özel balkonlu, panoramik manzaraly 15 m2 oda
Balkonda iki ki?ilik yemek masasy ve 2 konforlu sandalye
Ücretsiz gazete servisi
Du?akabin
?aç kurutma makinesi
Premium konfor ürünleri
Yangyn alarm sistemi

Delüks Standart Oda (6 oda)
LCD televizyon   
Minibar  
Telefon   
Klima (Bireysel ayarly ysytma ve so?utma)  
Özel balkonlu, manzaraly 12 m2 oda  
Balkonda iki ki?ilik yemek masasy ve 2 konforlu sandalye    
Du?akabin  
Saç kurutma makinesi  
Lüks konfor ürünleri  
Yangyn alarm sistemi

Standart Oda (3 oda)  
LCD televizyon   
Minibar  
Telefon   
Klima (Bireysel ayarly ysytma ve so?utma)  
10 m2 oda   
Du?akabin  
Saç kurutma makinesi  
Standart konfor ürünleri  
Yangyn alarm sistemi

Kat hollerinde bina dy? mekanlarynda ve lobide bulunan güvenlik kameralary ile güvenli?iniz sa?lanmaktadyr.


BÜYÜKADA'DA GÖRÜLEBYLECEK YERLER

YSKELE BYNASI             
Bu bina, Osmanly Neo-Klasik akymyn Büyükada’daki temsilcisidir. Mimary kesin olarak bilinmemekle birlikte bu uslubun temsilcilerinden olan ve Bostancy ile Moda iskelelerini de yapan Mimar Vedat Tek oldu?u tahmin edilmektedir. Yapym tarihi 1914 ‘tür. Çinileri Kütahyaly Mehmed Emin Efendi tarafyndan yapylmy?tyr. 1999-2001 yyllarynda restorasyon uygulanmy?tyr.
            
KÖ?KLER             
19.yy sonu ile 20.yy. ba?larynda yaptyrylan ah?ap kö?kler geleneksel Türk mimarisi ile Baty'dan gelen mimari uslüplaryn kary?ymy olarak ortaya çykmy?lardyr. Özellikle bizzat geli?ti?i Belçika, Almanya, Fransa gibi ülkelerde bile az sayyda örne?i bulunan Art Nouveau uslubunda çok sayyda ve önemli derecede örnekleri Büyükada'da bulunmaktadyr. Bu kö?kleri haritada gösterilen Küçük Tur yolunu izleyerek görebilirsiniz.
         
YETYMHANE            
Ysa Tepesinde Hristos Manastyry’nyn biraz ilerisinde Büyükada'nyn en güzel yerlerinden birinde kuruludur. 1898 yylynda bir Fransyz ?irketi tarafyndan otel olarak in?a edilmi?tir. Yapynyn mimary Alexandre Vallaury’dir.Ystanbul'da do?mu? ve ya?amy? olan Fransyz asylly bir mimardyr. Yetimhane binasy 26.000 m2'lik bir alan içinde bulunmaktadyr. Yapy araziye kuzey-güney istikametinde yerle?mi? bir konumdadyr. Boyu 101 m.dir. Yüksekli?i araziye göre 22-24 m. arasynda de?i?mektedir. Yapynyn özelli?i geleneksel Türk konut ?emasynyn ve teknolojisinin farkly boyutta ve i?levde bir yapyya uygulanmasydyr. Çykmalar, çykma destekleri, pencereler, çaty Türk mimarisinin bütün özelliklerini ta?ymaktadyr. Bu bina ah?ap karkas sistemde bu büyüklükte yapylmy? Türkiye'deki, belki de dünyadaki tek yapydyr. Bina otel olarak yapylmasyna ra?men devletten izin alynamamasy yüzünden çaly?tyrylamamy?tyr. Daha sonra bir zengin Rum aile tarafyndan satyn alynarak Patrikhaneye ba?y?lanmy?tyr. Parikhane tarafyndan da yetim Rum çocuklary için okul olarak kullanylmy?tyr. 1970’lerin ba?larynda bina bo?altyldy. Yakla?yk 30 yyldyr bo? olarak tutulmaktadyr.            
               
HAMYDYYE CAMYY            
Ada Camii soka?ynda, yolun üzerinde kalan bir bahçe içindedir. Mimari açydan eklektik bir yapydyr. II. Abdülhamid’in emri ile 1895 yylynda in?a edilmi?tir. Kesme küfeki ta?tan yapylmy? olup iki katlydyr. Alt katy o yyllarda henüz okulu olmayan Türk çoçuklary için okul olarak yapylmy?, sonra okul ba?ka binaya ta?ynynca, alt kat mescit olarak de?erlendirilmi?tir. Cami mekâny kareye yakyn dikdörtgen planlydyr. Mihrap ve duvarlar çini taklidi naky?larla süslüdür. Minaresi kesme küfeki ta?tan yapylmy? olup, tek ?erefelidir.  
          
NYZAM CAMYY             
Nizam Cd. No.81 Büyükada adresindedir. 1967 yylynda yapylmy?tyr. 
        
HACI HAVVA ÖZEN CAMYY  
Çar?y içinde ?.Recep Koç caddesi 26 numaradadyr.1986 yylynda yapylmy?tyr.

KUMSAL CAMYY  
Kumsal semtinde Deniz Kulübü Soka?ynda 22 numaradadyr.1985 yylynda yapylmy?tyr.

AYA YORGY MANASTIRI 
Patrikhane kayytlaryna göre in?a tarihi 1751’dir. Bu tarihte yapylmy? olan küçük kilise, ?apel ve dua yeri eski kilise diye bilinir ve iki katly, kiremit örtülü küçük bir yapydyr. Tepede çan kulesinin hemen arkasyndaki kesme ta?tan yapylmy? olan kilise ise yeni Aya Yorgi Kilisesidir ve 1905 de in?a edilmi?, 1909 yylynda açyly?y yapylmy?tyr. 

AYA NYKOLA MANASTIRI  
Manastyr Karacabey Koyu’nun kuzeye bakan yamacynda kuruludur. Bizans döneminde asyl manastyr ve kilise deniz kenarynda kurulu idi. Zamanla bu manastyr yykylyp denize göçünce XVI. yüzyylda ?imdiki yerinde küçük bir kilise olarak yapyldy. 1894’deki büyük depremde yykylan Heybeliada Ruhban Mektebini’ni yeniden in?a ettiren banker Stefanovik, artan malzeme ile de Aya Nikola manastyryny yaptyrmy?tyr.

HRYSTOS MANASTIRI 
Ada’nyn ikinci yüksek tepesi olan Ysa Tepesi’nde kurulu olan ve asly belki Bizanslylar dönemine dayanan bu manastyr, 1597 yylynda Patrik Meletios Pigas tarafyndan yeniden kurulmu?tur. 6 A?ustos yortu günüdür. Bir anlamda ba? bozumunu sembolize etmektedir. O gün gelen ziyaretçilere papaz tarafyndan (bir zamanlar) üzüm ikram edilirmi?.
 
AYA DYMYTRY CEMAAT KYLYSESY  
Ada’nyn Kumsal semtinde, Za?nos Pa?a caddesi ile Alaçam soka?ynyn kesi?ti?i yerde büyük bir bahçe içindedir. Büyük dini bayramlarda ayin burada yapylmaktadyr.Ortodoks adalylaryn mü?terek gayret ve katkylary ile in?a edilmi?tir. Dy? cephede giri?in üzerindeki kitabede 1856-1857 tarihi okunmaktadyr. Dik dörtgen planly, üç neflidir.

PANAYYYA KYLYSESY  
Bir kapysy çar?y caddesine, di?er kapysy arabacylar meydanyna açylyr. Panagiya Kiliseleri Meryem Ana adyna yapylyr ve üç yortuya atfedilir. Meryem Ana’nyn do?umu (26 Ekim), Meryem Ananyn mabede girmesi (21 Kasym), Meryem Ananyn ölümü (15 Agustos). Adadaki büyük kilise de Meryem Ana’nyn ölümüne adanmy?tyr ve bulundu?u yer Ada’nyn eski mezarlyk alanydyr.

AYA TODORY ?APELY  
Maden semtinde Yylmaz Türk caddesinde evler arasynda, yolun hemen altynda, küçük bir ?apeldir. Yoldan 17 basamakla inilir. Bunun da eski bir mezarlyk kilisesi oldu?u tahmin edilmektedir.

PROFYTYS YLYAS MEZARLIK KYLYSESY  
Aya Nikola’da Rum Ortodoks mezarly?y içindedir. 1878 yapylmy?tyr. 4 x 7mt. ölçüsünde dikdörtgen planly, ah?ap basit bir yapydyr.

ERMENY KATOLYK KYLYSESY 
Anadolu kulübü’nden Çankaya Meydan’nyna çykan Mehmetçik sokakta soldadyr. 1868 yylynda Avrupaly tüccar Andon Apelyan tarafyndan Meryem Ana adyna yaptyrlmy?tyr. Tek açyklykly dikdörtgen bir hacimden ibaret olup be?ik tonoz örtülü, be?ik çatyly kiremit örtülüdür.

SAN PACYFYCO LATYN KATOLYK KYLYSESY 
Bahçesi bir taraftan Lâla Hatun soka?yna bir taraftan Yeni soka?a bakar. 1885 yylynda yapylmy?tyr. Dikdörtgen planly tek açyklykly be?ik tonoz örtülü, ah?ap be?ik çatylydyr. Ortodoks kiliselerinin aksine Ykonastasis yoktur. Basit bir narteksi vardyr. 
    
MUSEVY SYNAGOGU (Heset Le Abraham Sinagogu) 
Kumsal semtinde olup dikdörtgen planlydyr. Sivri bir kubbesi vardyr. 1921 yylynda yapylmy?tyr. 

NELER YAPABYLYRSYNYZ ?

Saat meydany civaryndaki sokaklarda bulunan bisikletçilerden bisiklet kiralayabilirsiniz.

Yürüyerek, bisikletle yada faytonla Küçük Tur yaparak Ada’nyn tabiat güzelliklerini, kö?kleri görebilirsiniz.

Büyük Tur’a çykty?ynyzda bunlara ilaveten Ada’nyn yerle?im olmayan kysymlaryny da görürsünüz.

Birlik meydanyna giderek Lunapark gazinosunda çamlar arasynda dinlenebilirsiniz.

Birlik meydanyndan Yüce Tepeye çykarak Ada’yy yukarydan görme imkanyna kavu?abilirsiniz.Yemek yiyebilirsiniz. Aya Yorgi Kilisesini ziyaret edebilirsiniz.

Birlik meydanyndan ormanyn içine girerek Yetimhaneye ve Hristos Kilisesine gidebilirsiniz.

Yskeleden Yürüyerek kysa sürede Hamidiye Camii ne varabilirsiniz.

Yürüyerek San Pacifico, Ermeni Katolik, Paragia ve Aya Dimitri Kiliselerine ula?abilirsiniz.

Faytonla veya yürüyerek Aya Todori ?apeli, Aya Nikola Manastyry, Profitis Ylias Kiliselerine giderek ziyaret edebilirsiniz.

Kumsal semtindeki Musevi Sinagogunu görebilirsiniz.

Dil burnuna giderek piknik yapabilirsiniz yada daha ilerideki A?yklar gazinosunda çamlaryn altynda semaverden çay içebilirsiniz.

Plajlara gidip yüzebilirsiniz.

Çankaya caddesindeki Türing Kültür Evi’ne gidebilirsiniz.

Yskele civaryndaki lokantalarda yemek yiyebilirsiniz.

Ak?am (yaz aylarynda) sinemaya gidebilirsiniz.

Otelinize yerle?ip gecenin keyfini çykarabilirsiniz.

 

 

 

 Adres : 23 Nisan Caddesi No: 28 Büyükada / YSTANBUL

info@panoramabutikhotel.com


Tel : 0 (216) 382 30 30
Fax : 0 (216) 382 50 50

http://www.panoramabutikhotel.com

 Sayfayı Yenile      |    Yazdır      |      Geri Dön       |        Yukarı