YDO YSTANBUL DENYZ OTOBÜSLERY

12.06.2009 01:12:54

TARYHÇE

YDO Ystanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.?., Ystanbul'un deniz ula?ymyna ve trafik sorununun çözümüne katkyda bulunmak amacyyla Ystanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanly?y tarafyndan 1987 yylynda kurulmu?tur.

Etrafy denizlerle çevrili Ystanbul'da deniz yolu ile yapylan yolculuklar önemli bir ula?ym alternatifi olu?turuyor. Trafi?in gün geçtikçe biraz daha ke?meke?e dönü?tü?ü Ystanbul'da, 22 senelik bir geçmi?e sahip olan deniz otobüslerinden her geçen gün daha verimli bir biçimde yararlanylyyor.

YDO, artan talepler do?rultusunda, yeni hatlar açarak ve maliyetleri daha da dü?ürerek Ystanbullular'a daha ucuz yolculuk olana?y da sa?lamayy hedefliyor. Kapasite kullanymynyn her geçen gün artmasy, fiyatlaryn  deniz yollaryndaki di?er alternatifler seviyesine dü?mesi do?rultusundaki ümitleri güçlendiriyor. Ystanbul Deniz Otobüsleri insana hizmeti, teknoloji ile yo?urarak gelece?in aydynlyk günlerine hyzla ve kararlylykla ilerliyor.


Ystanbul'un deniz ula?ymy, 1987 yylyna kadar büyük ölçüde Türkiye Deniz Y?letmeleri ?ehir Hatlary Y?letmesi tarafyndan sa?lanmaktaydy. Bu tarihte Büyük?ehir Belediyesi tarafyndan Ystanbul Ula?ym ve Ticaret A.?. kurularak deniz ula?ymyny sa?layan ikinci bir kurulu? ortaya çykmy?tyr. 

Daha sonra 1988 yylynda ?irkette ünvan de?i?ikli?i yapylmy? i?letme,  YDO - Ystanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret  A.?. adyny almy?tyr.

2005 ?ubat ayynda ise Ystanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanly?y Özelle?tirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ile bir protokol yaparak Türkiye ?ehir Hatlary Y?letmesini devralma iradesini ortaya koymu?tur.  Devralma i?lemleri Ystanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanly?y adyna YDO tarafyndan yürütülmü?tür. Devralma i?lemiyle birlikte Ystanbul’da deniz ula?ymyndan sorumlu tek otorite Ystanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanly?y olmu? ve bu otorite de büyük ölçüde YDO’ya devredilmi?tir.

YDO’nun  kurulu?undan itibaren yyllara göre geli?imini a?a?ydaki gibi özetleyebiliriz:

1987 yyly.  449 yolcu kapasiteli ilk iki deniz otobüsü hizmete ba?lamy?tyr. Ayny yyl içerisinde 3 adet deniz otobüsü daha satyn alynmy? ve hizmete sunulmu?tur.

1988 yyly. 5 adet yeni deniz otobüsü daha satyn alynmy? ve gemi sayysy 10’a çykmy?tyr.

1992 yyly. Bu yylda Kartal ve Kadyköy iskeleleri açylmy? ve i?letmeye alynmy?tyr.

1994 yyly.  Yki adet Monohull tipi 155 yolcu kapasiteli deniz otobüsü ile 10 olan deniz otobüsü  adedi 12'ye çykmy?tyr.

1996 yyly.  450 yolcu kapasiteli iki deniz otobüsü ile birlikte deniz otobüslerinin sayysy 14'e çykmy?tyr.

1997 yyly.  350 ki?ilik 3 deniz otobüsü , 450 yolcu ve 94 araç kapasiteli 2 adet hyzly feribot  ve yine ilk defa Türkiye Gemi Sanayi Pendik Tersanesi'nde imal edilen 400 ki?ilik 1 deniz otobüsü  ile filodaki gemi sayysy 20'ye yükselmi?tir. Bu yyl içinde Yalova - Yenikapy hatty açylmy? ve Ystanbul’da ilk defa hyzly feribot hizmeti ba?latylmy?tyr.

1998 yyly. 800 yolcu ve 200 araç kapasiteli 2 adet hyzly feribot  in?a ettirilmi?tir. Bu yyl içinde yerli imalat olarak Temel Reis II adly gemi Pendik Tersanesi’nde yapylan ikinci deniz otobüsü olarak faaliyete geçmi?tir.

2000 yyly. Türkiye Gemi Sanayi A? Pendik Tersanesine 2 adet 400 yolcu kapasiteli deniz otobüsü in?a ettirilmi?tir (Barbaros Hayrettin Pa?a, Sokullu Mehmet Pa?a).

2003 yyly. YDO hyzly feribot ve deniz otobüsleri dy? hatlarda ( biletli hatlar) online rezervasyon ve saty?  sistemine geçilmi? ve kredi kartyyla bilet saty? hizmeti ba?latylmy?tyr.

2004 yyly. 588 yolcu ve 112 araç kapasiteli  adet hyzly feribot satyn alynarak Pendik - Yalova hattynda sefere konulmu?tur.

2005 yyly içinde 155 yolcu kapasiteli 2 adet monohull deniz otobüsü Yzmit Belediyesi'ne devredilmi?tir.

2005 Mart ayynda, TDY 'ye ba?ly ?ehirhatlary Ystanbul Deniz Otobüsleri'ne devredilmi?tir.

2007 Mart ayynda Singapur'da in?a edilen 2 yeni deniz otobüsü YDO filosuna katylmy?tyr.

17 Nisan 2007 'de;  Austal tarafyndan in?a edilen 225 araç ve 1200 yolcu kapasiteli Osman Gazi - 1 Hyzly Feribotu YDO filosuna katylmy?tyr.

2007 Mayys ayynda Singapur'da in?a edilen 3. deniz otobüsü YDO filosuna katylmy?tyr.

2007 Temmuz ayynda Singapur'da in?a edilen 4. ve 5. deniz otobüsleri YDO filosuna katylmy?tyr.

16 A?ustos 2007'de;  Austal tarafyndan in?a edilen ve Osman Gazi -1 feribotunun ikizi olan Orhan Gazi - 1 feribotu YDO filosuna katylmy?tyr.

11 Aralyk 2007 'de, Türk mühendisleri ve i?çilerinin eme?iyle, bir Türk tersanesinde in?a edilen Suhulet araba vapuru YDO filosuna katyldy.

Mart 2008 'de , Suhulet'in karde? gemisi Sahilbent, YDO filosuna katyldy.

20 Haziran 2008 'de , Sultan Ahmet araba vapuru törenle hizmete alyndy.

4 Eylül 2008 'de, Sadabat araba vapuru hizmete girdi.

Kasym 2008'de, DAMEN tarafyndan Çin'de in?aa edilen Double-Ended tipi Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman  hyzly feribotlary YDO filosuna katyldy.

Aralyk 2008'de, Ystanbullular'yn seçti?i Model 4 vapurlaryndan ilki olan Fatih vapuru hizmete alynmy?tyr.

Mart 2009'da, Model 4 vapurlaryndan ikincisi olan Kadyköy vapuru hizmete girmi?tir.

Mayys 2009'da, Model 4 vapurlaryndan üçüncüsü olan Beyo?lu vapuru hizmete girmi?tir.

YDO filosu;  Toplam 33 hatta , 25 Deniz Otobüsü , 10 Hyzly Feribot, 18 Araba Vapuru , 34 ?ehirhatlary Yolcu Vapuru ve Mavi Marmara Yolcu Gemisi ile 86 noktaya hizmet götürmektedir.

YDO, 88 Gemi ve 86 Yskele ile dünyanyn en büyük araç ve yolcu deniz ta?ymacylyk  ?irketidir.

YDO, 88 Gemi ile 33 Hatta , 86 noktaya sefer yapmaktadyr.

YDO filosunda, yan hizmet gemileri ile birlikte,  toplam 104  gemi bulunmaktadyr. 

 


YDO’nun GELY?MESY
 
2005 yylynda ?HY’ye  ait gemilerin de devralynmasyyla   birlikte 1987 yylynda  2 DO ile  hizmete ba?layan YDO, bugün toplam 32 hatta, 25 DO , 8 HF, 17 ?HAV ve  33 ?HV’den olu?an filosu ve 84 iskelesi ile, sadece Türkiye’de de?il, dünya çapynda en önemli deniz ta?ymacyly?y kurulu?u haline gelmi?tir. Bu ba?ary,
2007 yylynda Ysveç’in ba?kenti Stockholm’de 25 ülkenin katylymyyla gerçekle?tirilen Interferry (Uluslararasy Feribot Operatörleri Birli?i) Kongresi’nde açyklanmy?tyr. Toplantyda, deniz ta?ymacyly?ynda çok önemli bir konuma sahip olan Türkiye’nin yyllardyr bu fyrsaty de?erlendiremedi?i, ancak YDO’ nun kurulmasyyla Türkiye’nin deniz ta?ymacyly?ynda hyzly atylymlar yapty?y belirtilmi? ve  “Dünyada tek ba?yna bu kadar yolcu ta?yyan ba?ka bir kurulu? yok” ifadesi kullanylmy?tyr. Toplantyda YDO’ nun  deniz ula?ymynda geni? imkanlara sahip olan Ystanbul’un kapasitesini do?ru ve etkin biçimde yönetti?i, bu olanaklara sahip birçok geli?mi? kentin (San Francisco, Sydney, Lizbon, Londra vb.) bu ba?aryyy sa?layamady?y vurgulanmy?tyr.
 
Stratejik Hedefler ve Gelece?e Baky?
Kurulu?umuz, vizyonunda da belirtildi?i gibi, dünyada benzer deniz ta?ymacyly?y yapan kurulu?lar arasynda yolcu ve araç sayysynyn yany syra hizmet kalitesi ve mü?teri memnuniyeti açysyndan  örnek ve lider kurulu? olmayy hedeflemektedir. 
Misyonumuzda belirtildi?i gibi, amacymyz Marmara Denizi’nde araç ve yolcu ta?ymacyly?yny ça?da? ko?ullarda gerçekle?tirmek ve  Ystanbul'da kent içi ula?ymynyn bir kysmyny deniz yoluna aktararak trafi?i rahatlatmaktyr.  Bunlary yaparken sosyal faydayy ve kamu yararyny gözeterek, synyfynda iyi ve güçlü  olan gemilerimizle  halka rahat, güvenli, konforlu ve hyzly bir ula?ym sa?lamakta, güçlü sermaye yapymyz ile sürekli büyüyerek yerel ve ulusal ekonomi ile çevreye  katkyda bulunmaktayyz. 
 
Temel Mü?teri Gruplary
Geni? bir ürün yelpazesine sahip olan kurulu?umuzun mü?terileri de farklylyk göstermektedir.
Bursa, Bandyrma ve Yalova hatlarynda sefer yapmakta olan 8 adet HF’lerin mü?terisi genelde i? seyahati yapan ya da tatile giden, araçly veya araçsyz yolcudur.

?HAV’lerde  ta?ynan mü?teri profili, Sirkeci – Harem hattynda küçük araç ve minibüs synyfynda yo?unla?maktadyr. Eskihisar – Topçular hattynda   kamyon – TIR  segmenti  ile küçük araç synyfy e?it a?yrlyktadyr. DO ve ?HV mü?terisi, genelde i? veya okula giden yolculardan olu?maktadyr.
HF yolcularynyn ula?ym hareketleri, sezonsal olarak de?i?mekte, DO, ?HAV ve ?HV yolcularynyn hareketleri ise günlük mesai saatlerine göre de?i?kenlik göstermektedir.
 
Rekabet Ortamy
Kurulu?umuzun sahip oldu?u HF’ler, DO’lar ve ?HAV’lerin  birebir rakibinin  bulunmamasyna kar?ylyk bazy ikame ula?ym türleri rakip olarak dü?ünülebilir: karayolu ula?ymy, otobüs seferleri, havayolu, ?ehir içi ula?ymda tren, otobüs ve tramvay vb. gibi ula?ym tür ve araçlary.  HF, DO ve ?HAV’ler söz konusu alternatiflere kyyasla hem fiyat hem de süre avantajy sunmaktadyrlar.

?HV’lerin ise ta?yma hizmeti açysyndan teorik olarak rakibi sayylabilecek  DENTUR ve TURYOL isimli yolcu motoru kooperatifleri mevcuttur. Bu kooperatifler genelde daha önceki yyllarda  kurumlar arasyndaki yetki karga?asyny fyrsat bilerek ruhsatsyz yolcu ta?ydyklary bilinen,  ancak Ystanbul Valili?i’nin Kasym 2001’de yayynlady?y Deniz Araçlarynyn Ruhsatlandyrylmasy ve Y?letilmesi genelgesine uygun olarak  son yyllarda organize olmu? olan kurulu?lardyr.

Bu kooperatifler, ?HV hatlarynyn bazylarynda (Be?ikta?, Üsküdar, Kadyköy, Eminönü, Karaköy ve Haliç)  toplu deniz ta?ymacyly?y faaliyeti yapmaktadyrlar. Özellikle, sabah ve ak?am yo?un saatlerde ?HV’de doluluk oranlary kapasitenin üstünde gerçekle?ti?inden, bu saatlerde olu?an talep fazlasynyn bu kooperatiflere kaymasyna neden olmaktadyr. Ayryca yolcu motorlarynyn belli bir tarifeye uymadan, dolduklary anda kalkmasy da onlar için bir avantaj olu?turmaktadyr. 

Gemi filomuzun yo?un saatlerde olu?an talebe cevap verecek ?ekilde geni?letilmesi, doluluk oranlarynda dü?ü?lere neden olaca?y, bu durumun AYH’lere ula?ylamamasy ve yatyrymyn geri dönü?ü gibi problemler yarataca?y için, kurulu?umuz yolcu motorlaryny rakip olarak görmemekte, kendi iskelelerinin kullanylmasy dahil olmak üzere bir çok olanak sa?lamakta, bu kurulu?larla i?birli?ine gitmektedir.  Hatta bu kooperatifler, YBB toplu ula?ym entegrasyon çaly?malary çerçevesinde Akbil uygulamasyna dahil edilmi?lerdir. Böylece toplu ula?ymyn deniz aya?y neredeyse kurulu?umuz  tarafyndan koordine edilir hale gelmi?tir.

?HV ve ?HAV’de di?er bir alternatif tür ise karayollarydyr. Fakat Ystanbul genelindeki trafik problemi nedeniyle bu alternatif,  süre avantajy göz önüne alyndy?ynda kesinlikle bir opsiyon sunamamaktadyr.
YDO, yukaryda da belirtildi?i gibi, bir YBB kurulu?u olmasy nedeniyle kamu hizmeti gerçekle?tirmekte, sadece kar odakly olmaktan ziyade kamu yarary gözetmektedir. YDO’da fiyatlar, hizmet maliyeti, kara ula?ym alternatifleri  maliyeti de?erlendirilmesi sonucu belirlenmekte, UKOME’ye teklif edilmekte ve belirlenen fiyatlar ancak onay alyndyktan sonra yürürlü?e girmektedir. YDO, sektöründe rakipsiz olmasyna kar?yn, fiyat arty?laryny belirlerken, bir toplu ula?ym hizmeti sundu?unu gözardy etmemektedir. Sonuç olarak fiyat arty?lary mü?teri memnuniyetini etkilemeyecek ancak ?irket mali dengesini de  (yakyt fiyatlary ya da di?er gider kalemleri) göz önünde bulunduracak ?ekilde belirlenmekte ve gerçekle?tirilmektedir. Belirlenen fiyatlar, özellikle iç hatlarda, ?irket karlyly?y ile  kamu yarary  arasyndaki optimum noktayy gerçeklemek durumundadyr.
 
Kullanylan Teknoloji
Kurulu?umuz dünyadaki ça?da? geli?meleri yakyndan izleyerek ve yolcularyna güncel  teknolojiyi kullanarak hyzly, konforlu ve güvenli yolculuk yapmayy sa?layan bir i?letmedir. Teknolojik yenilikler sadece gemilerimizde de?il, hizmet sundu?umuz tüm alanlarda en geni? ve yaygyn bir biçimde uygulanyr. YDO teknoloji yönelimlili?i mü?teri odaklyly?yn kaçynylmaz bir gere?i olarak görmektedir.

 

YDO'nun KALYTE YOLCULU?U
 
Kurulu?umuzda  kalite çaly?malary iki yapysalla?tyrylmy? kalite sistemi çerçevesinde yürütülmektedir: ISO 9000 ve ISM sistemi.  ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) olu?turulmasyna yönelik çaly?malar 1999 yylynda  ba?lamy?tyr.
 
 2000 yyly Eylül ayyndan sonra dokümantasyonun olu?turulmasy, revize edilmesi ve sistemin kurum bünyesinde uygulanmasy çaly?malary tamamlanmy? ve TÜV Management Service tarafyndan yapylan kapsamly denetim uygulamasy ile  ISO 9001:1994 kalite belgesi alynmy?tyr. ISO 9000 standartlarynyn 2000 yylynda uluslar arasy düzeyde yeniden olu?turulmasy nedeniyle mevcut sistemin alt yapysy yeni standartlara göre yeniden düzenlenmi? ve gerekli revizyonlar yapylmy?tyr.  Sistemin yeni ?ekliyle ISO  9001:2000 kalite belgesi TÜV CERT kurumundan 22.12.2003 tarihinde alynmy?tyr. Kurulu?umuzda YSG çaly?malaryna 2007 yylynda YSG Proje Ekibi olu?turularak ba?lanmy? ve sistem yürürlü?e   alynmy?tyr.

 
Uluslararasy Gemi Güvenli?i Yönetimi (International Ship Safety Management – ISM) çaly?malary özellikle gemiler için geli?tirilmi? bir güvenlik ve kalite yönetim sistemi olup bir anlamda ISO 9000 sistemine benzemektedir. Geminin seyir syrasynda sahip olmasy gereken özellikler, geminin denize açylmasy, teknik donanymy, can ve mal güvenli?i ile çevrenin korunmasy vb. hususlar bu standartlarla belirlenmi?tir.
 
ISM’nin yürürlü?e girmesiyle uluslar arasy gemi i?leten kurulu?lar, ofisleri için Uygunluk Belgesi (DOC) ve gemiler için Güvenli Yönetim Sertifikasy (SMC) almak zorundadyrlar. Kurulu?umuz kabotaj hattynda gemi i?letmecili?i yapty?yndan bu standartlardan  muaf olmasyna ra?men, DOC ve 6 adet gemi için SMC’ye sahiptir.  9 adet geminin de SMC’li olmasy için Türk Loydu’na ba?vurulmu?tur.

YDO’da uzun yyllardan bu yana sürdürülen kalite çaly?malarynda daha etkin olmak, çaly?anlarymyzdan ba?layan, önce kuruma daha sonra tüm payda?larymyza ula?an bir kalite anlayy?ynyn ancak Ulusal Kalite Hareketi çaly?malary ile mümkün olabilece?i inancyyla, Mart 2006 tarihinde KalDer’e ve UKH’ye üye olunmu?tur.

Yapylan çaly?malary belirli sistemler içerisinde sürdürmek, EFQM Mükemmellik Modelini uygulamak, sürekli iyile?tirme faaliyetlerinde bulunmak ve ulusal düzeyde elde edilen tecrübelerden yararlanmak için 2006 yyly Nisan ayynda UKH Proje Ekibi olu?turulmu?, bu ekibin EFQM  Mükemmellik Modeli e?itimlerinin tamamlanmasyndan sonra özde?erlendirme yapylmy?tyr.

Kasym 2006’da KalDer’den alynan dy? de?erlendirme hizmeti sonucunda ?irketimiz (?HY hariç), EFQM Mükemmellik Modeli kapsamynda de?erlendirilmi? ve neticesinde “Mükemmellikte Yetkinlik” onayy  almaya hak kazanmy?tyr.

2006 yylynda alynan Geri Besleme Raporu (GBR) sonucunda mevcut proje ekibi Kalite Yürütme Kurulu (KYK) adyyla tüm liderlerimizin katyldy?y bir ekip haline getirilmi?, GBR’deki Yyile?tirmeye Açyk Alanlar (YAA),  yapylan  kyyaslama çaly?malary, dy? kurulu?lardan aldy?ymyz e?itim ve dany?manlyk ile, sistematik olarak iyile?tirilmeye ba?lanmy?tyr.

 ONLYNE BYLET ALMAK YÇYN TIKLAYINIZSayfayı Yenile      |    Yazdır      |      Geri Dön       |        Yukarı