KAPALI ÇAR?I

01.02.2010 04:16:17
 

 Dünyanyn en eski ve büyük kapaly çar?ysy Ystanbul ?ehrinin merkezinde yer alyr. Dev ölçülü bir labirent gibi, 60 kadar soka?y, üç binden fazla dükkâny ile Kapaly çar?y, Ystanbul’un görülmesi gereken, benzersiz bir merkezidir. Adeta bir ?ehri andyran, bütünü ile örtülü bu site zaman içerisinde geli?ip büyümü?tür. 15 yy.dan kalan kalyn duvarly, bir seri kubbe ile örtülü eski iki yapynyn etrafy sonraki yüzyyllarda, geli?en sokaklaryn üzerleri örtülerek, ekler yapylarak bir aly? veri? merkezi haline gelmi?tir. Geçmi?te burasy her soka?ynda belirli mesleklerin yer aldy?y ve bunlaryn da, el i?i imalatynyn syky denetim altynda bulunduruldu?u, ticari ahlak ve törelere çok saygy gösterilen bir çar?y idi. Her türlü de?erli kuma?, mücevherat, silah, antika e?yalar, konusunda nesillerce uzmanla?my? aileler tarafyndan, tam bir güven içinde saty?a sunulurdu. Geçen yüzyylyn sonlarynda deprem ve birkaç büyük yangyn geçiren Kapaly Çar?y eskisi gibi onarylmy?sa da, geçmi?teki özellikleri, yozla?arak de?i?ikli?e u?ramy?tyr.

Eskiden esnafa olan güven duygusu halkyn birikmi? parasyny, bir banka gibi onlara verilmesine ve i?letilmesine neden olurdu. Günümüzde birçok sokaktaki dükkânlar fonksiyon de?i?ikli?ine u?ramy?tyr. Yorgancylar, terlikçiler, fesçiler gibi meslek gruplary sadece sokak ismi olarak kalmy?tyr. Çar?ynyn ana caddesi sayylan sokakta ço?unlukla mücevher dükkânlary, buraya açylan yan bir sokakta altyncylar bulunur. Oldukça küçük olan bu dükkânlar de?i?ik fiyat ve pazarlykla saty? yaparlar. Kapaly Çar?y renk ve atraksiyon olarak her ne kadar eski canlyly?yny koruyor ise de, 1970’li yyllardan itibaren Ystanbul’u ziyarete gelen turist guruplary için aly?veri? olanaklary, çar?ynyn ana giri?indeki modern ve büyük kurulu?lar tarafyndan sa?lanmaktadyr. Haliç kyyysyndaki Mysyr Çar?ysy da daha küçük ölçüde bir kapaly çar?ydyr. Galata semtindeki di?er bir 15. yy. küçük kapaly çar?ysy da halen kullanylmaktadyr.

Kapaly Çar?y günün her saatinde hareketli ve kalabalyktyr. Esnaf, ziyaretçileri ysrarly olarak kendi ma?azasyna ça?yryr. Çar?y giri?inde geli?en konforlu, büyük ma?azalar Türkiye’de elde imal edilen ve ihracaty yapylan hemen bütün e?yayy saty?a sunmaktadyr. El halylary ve mücevherat geleneksel Türk sanatynyn en güzel örnekleridir. Bunlar kalite ve orijin belgeleri ile satylyr ve dünyanyn her tarafyna garantili gönderme yapylyr. Haly ve mücevheratyn yanynda me?hur Türk i?i gümü?ten yapylmy? eserler, bakyr, bronz hediyelik ve dekoratif e?yalar, seramik, oniks ve deriden mamul, üstün kaliteli, Türkiye hatyralary zengin bir koleksiyon olu?tururlar.

Sayfayı Yenile      |    Yazdır      |      Geri Dön       |        Yukarı